2021 m. birželio 20 d., sekmadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Miesto VVG
Spausdinti puslapio vidurį


Mokymai pareiškėjams

Patvirtintas Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės mokymų pareiškėjams grafikas, pagal kvietimus:

Nr. 1.

1.1.1 Veiksmas. „Užimtumo didinimas teikiant sociakultūrines paslaugas neįgaliesiems, senyvo amžiaus ir nepasiturintiems asmenims“.

Nr. 2.

1.1.2. Veiksmas. „Socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacija teikiant  socialines paslaugas“.

Nr. 3.

1.3.1. Veiksmas „Verslo konsultacijos ir mokymai“.

Konsultuojanti įmonė: UAB „Konsultus“

Lektorius: Žilvinas Gelgota

Vieta: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė (veiklų koordinatorės kabinete) 

Eil.

Nr.

Data

Laikas

Trukmė

1.

2019-04-29

13:00

4 val.

2.

2019-05-06

13:00

4 val.

3.

2019-05-20

13:00

4 val.

 Numatoma darbotvarkė

Dalyvių registracija

12:45-13:00

Reikalavimai projekteninių pasiūlymų rengimui ir  jų įgyvendinimui.

13:00-14:20

Kavos pertraukėlė

14:20-14:40

Projekto išlaidų tinkamumo/netinkamumo finansuoti reikalavimai.

14:40-16:00

Diskusija

16:00- 17:00

Pabaiga

17:00

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į:

Naujosios Akmenės vietos veiklos grupės veiklų koordinatorę Aliną Jokūbauskienę, mob. +370 60200298, el.p. alina.ziogaite@gmail.com arba naujosiosakmenesvvg@gmail.com.


STARTUOJA KVIETIMAI TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimus teikti projektinius pasiūlymus atrankai, finansuojami pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Balandžio 10 dieną startuoja 3 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas.

Pagal uždavinį „ Savanorių pagalba didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę“.

Kvietimas Nr. 1

1.1.1. Veiksmas „Užimtumo didinimas teikiant sociakultūrines paslaugas neįgaliesiems, senyvo amžiaus ir nepasiturintiems asmenims“. Kvietime  numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti finansavimo lėšų suma yra 185007 eurai.

Kvietimas Nr. 2

1.1.2. Veiksmas. „Socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacija teikiant  socialines paslaugas“. Kvietime  numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti finansavimo lėšų suma yra  32588 eurai.

Pagal uždavinį „Teikti pagalbą pradedantiems verslą“

Kvietimas Nr. 3

1.3.1. Veiksmas „Verslo konsultacijos ir mokymai“. Kvietime  numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti finansavimo lėšų suma yra 240220 eurai.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai, sąlygos, formos skelbiami interneto internetinėje  www.akmene.lt , taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Kvietimai teikti vietos projektus baigiasi gegužės 27 dieną 17 valandą.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į:

Naujosios Akmenės vietos veiklos grupės veiklų koordinatorę

Aliną Jokūbauskienę, mob. +370 60200298, el.p. alina.ziogaite@gmail.com arba naujosiosakmenesvvg@gmail.com.

Pirmininkė Sigutė Norvaišienė

 

2017-08-24

Dėl rezervinių vietos plėtros strategijų finansavimo

2017 m. rugpjūčio 11 d. gautas raštas iš LR VRM, kuriame informuojama, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą perskirstyti 2014–2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšas ES  fondų investicijų veiksmų programos prioritetams, taip padidinant finansavimą ir 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ investiciniam prioritetui ,,Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.  2014–2020 m. ES fondų lėšų perskirstymui pritarė ir ES  fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas.  Lietuva, kaip šalis narė, dėl pritarimo inicijuojamiems ES  fondų investicijų veiksmų programos pakeitimams kreipėsi į Europos Komisiją.

Šiuo metu derinamas Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo projektas, kuriuo 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ investiciniam prioritetui  ,,Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (toliau – Prioritetas) finansavimas yra didinamas 12 623 529,00 Eur. Iš  12 623 529,00 Eur (ES ir valstybės biudžeto lėšos, kurios bus skirtos vietos plėtros strategijų administravimo ir įgyvendinimo projektams) 1 734 607,00 Eur galės būti pradėti skirstyti ne anksčiau kaip po 2018 metų.

Atsižvelgiant į numatomą Prioriteto finansavimo padidinimą, rezervinės vietos plėtros strategijos, patvirtintos vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1V-468, bus įtrauktos į siūlomų finansuoti strategijų sąrašą (taip, kaip nustato Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992, 31 punktas). Miesto vietos plėtros grupėms bus sudaryta galimybė dar šiais metais pradėti įgyvendinti vietos plėtros strategijas.

Naujosios Akmenės miesto VVG strategijai finansuoti numatoma skirti 746441,08 Eur. sumą.

Miesto VVG pirmininkė Sigutė Norvaišienė

Patvirtinta Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės  2016-2022 m. vietos plėtros strategija

 

Vasario 11 d., ketvirtadienįį,  16,00 val. Akmenės rajono savivaldybės Didžiojoje posėdžių salėje  visuomenei pristatyta Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės parengta Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategija.

Vietos plėtros strategija parengta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-VT-909 „Vietos plėtros strategijų rengimas“.

Susirinkime strategijai pritarta.

Po viešo Vietos plėtros strategijos  pristatymo visuomenei, įvyko VVG narių visuotinis susirinkimas, kuriame patvirtinta Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategija.

Asociacijos pirmininkė Sigutė Norvaišienė


2016 m. vasario 11 d., ketvirtadienį 16 val. šaukiamas Naujosios Akmenės miesto  vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkė

1. Dėl Naujosios Akmenės miesto  vietos veiklos grupės plėtros strategijos 2016-2023 m. patvirtinimo. 

2. Kiti klausimai.

Visuotinis susirinkimas šaukiamas 2016-02-11 adresu L. Petravičiaus a.  2, Naujoji Akmenė, II a. Didžiojoje posėdžių salėje.

Asociacijos pirmininkė Sigutė Norvaišienė


2016 m. gruodžio 11 d.    Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategijos rengimas

2015 m. lapkričio 25 d. įregistruota Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė (VVG). Tai asociacija, vienijanti veiklius įvairių skirtingo amžiaus miesto bendruomenių organizacijų ir kitų nevyriausybinių organizacijų, įmonių, Akmenės rajono savivaldybės atstovus, kuriems svarbi darni ir ilgalaikė miesto plėtra. Miesto VVG tikslas- padidinti gyventojų užimtumą, sukurti platformas bendruomenėms įsilieti į vietos gyvenimą, išnaudoti vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius pritraukiant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšas į Naujosios Akmenės miestą.

LR Vidaus reikalų ministerija kviečia nuo 2015 m. sausio 15  d.  iki 2016 m. vasario 15 d. teikti vietos plėtros strategijas. miesto VVG, Miesto VVG, pasitelkusi  išorės ekspertus, jau parengė Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos plėtros strategiją, finansuojamą pagal l 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. Siekdami išsiaiškinti bendruomenės nuomonę apie esamą situaciją socialinės integracijos ir savanoriškos  veiklos srityse naujosios Akmenės mieste esančias didžiausias problemas, stiprybes bei pasiūlymus situacijos gerinimui, VVG nuo 2015 m. lapkričio mėn. iki 2016 m. vasario mėn. kvietė visus Naujosios Akmenės miesto gyventojus , nevyriausybinių organizacijų, verslo ir valdžios atstovus į susitikimus, kuriuose buvo supažindinama su projektų įgyvendinimo taisyklėmis, pasidalinta idėjomis, pateikti pasiūlymai. Aptartos idėjos socialiai jautrių grupių integravimui, socialiniai atskirčiai mažinti skirtos priemonės, ieškota inovatyvių idėjų ir sprendimų, diskutuota apie neaktyvių žmonių užimtumo didinimą, pradedančių verslą žmonių poreikius, jaunų žmonių kompetencijų stiprinimą ir kitomis temomis.

 Remiantis Lietuvos departamento statistika, Naujosios Akmenės miesto demografinis senatvės koeficientas didėja, vaikų dalis mieste mažėja, o pensinio amžiaus žmonių skaičius didėja. Siekiant mažinti mirtingumą, svarbu rūpintis gyventojų sveikata, skatinti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, tobulinti sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas bei jų atitikimą gyventojų poreikiams. |Mieste išlieka neigiama neto migracija. Galima daryti išvadas, jog jaunimas, studentiško ir darbingo amžiaus žmonės nėra linkę pasilikti ar grįžti gyventi į Naująją Akmenę. Mažėjanti vaikų dalis Naujosios Akmenės mieste byloja, jog miesto gyventojai nesirenka Naujosios Akmenės miesto, kaip palankios vietos šeimai kurti. Tokį pasirinkimą gali įtakoti nedarbas, mažos pajamos, priklausomybė nuo socialinės paramos sistemos, gyvenimas ties skurdo riba. Svarbu kuo skubiau imtis konkrečių priemonių spręsti Naujosios Akmenės gyventojų nedarbo problemas ir siekti ekonominės gyventojų gerovės. Taip pat svarbu didinti socialinę gyventojų įtrauktį ir kurti patrauklią gyvenamąją aplinką, paskatinti savanorystę sprendžiant  bendruomenės problemas.

Naujai sukurta miesto vietos veiklos grupė gali veikti tik miesto ribose, tačiau bus galima bendradarbiauti informacijos sklaidos projektuose ir su kitomis grupėmis, kaimo VVG. Tai pirmas žingsnis į dirbtinai sudarytos atskirties mažinimą, nes maža dalis gyventojų gyvena rajone, o dirba mieste ir atvirkščiai.

Rengiant vietos plėtros strategiją buvo ieškoma sprendimų, kaip padidinti darbingų gyventojų socialinę integraciją ir pagerinti jų padėtį darbo rinkoje. Taip pat valdybos posėdžių metu buvo aptartos atnaujintų miestų veiklos grupių strategijų atrankos ir  įgyvendinimo taisyklės bei reikalavimai strategijos turiniui. Vyko diskusijos, susitikimai su gyventojais, NVO ir verslo struktūromis dėl galimų strategijos krypčių, prioritetų ir priemonių bei buvo apsvarstytas konsultacijų su miesto organizacijomis ir bendruomene rezultatų pristatymas.

Miesto VVG  pirmininkė Sigutė Norvaišienė


2015 m. spalio 14 d. trijų organizacijų iniciatyva pasirašyta Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės (VVG). Steigimo sutartis. VVG steigėjai yra Akmenės rajono savivaldybė, Akmenės rajono verslininkų asociacija, Naujosios Akmenės miesto  bendruomenė. Ji įkurta vietos plėtros strategijai, kuri bus įgyvendinama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

2015 m. lapkričio 25 d. Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė (kodas 304142014)  įregistruota Juridinių asmenų registre. Asociacijos pirmininkė - Sigutė Norvaišienė.

Naujosios Akmenės miesto VVG pagrindinės veiklos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Miesto vietos veiklos grupių įkūrimą, veiklą ir tikslus reglamentuoja LR vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“, pasirodęs 2015 m. sausio 22 d.

Kviečiame Naujosios Akmenės miesto bendruomenines organizacijas, įmones prisidėti prie Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės veiklos ir tapti Naujosios Akmenės miesto VVG nariais. Kartu kursime vietos plėtros strategiją ir įgyvendinsime projektus. Iš iškelto pagrindinio veiklos tikslo aišku, kad projektai turės būti susiję su darbo vietų kūrimu Naujosios Akmenės mieste.

Sausio 29 d. Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė, atstovaujama vadovės Sigutės Norvaišienės, ir Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-02-0010 „Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės strategijos parengimas“ sutartį. Bendra projekto vertė – 4 310,03 Eur. Pagal šią sutartį bus parengta Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategija. Baigti įgyvendinti projektą numatoma iki 2016 m. vasario  12 d.

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VVG NARIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Naujosios Akmenės miesto VVG nariai

Įgaliotas atstovas atstovauti organizacijos interesus Naujosios Akmenės miesto VVG

1.

Akmenės rajono verslininkų Asociacija, 300974743

Pirmininko įgaliotas asmuo  Alis Valinčius

2.

Naujosios Akmenės miesto bendruomenė, 303371864

Pirmininkė Sigutė Norvaišienė

3.

Akmenės rajono savivaldybė, 188719391

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

Šaltinis: sudaryta pagal  2015-10-14 steigimo  sutartį.

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VVG VALDYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujamas sektorius

Atstovaujama įstaiga

1.

Vaidas Beišinas

Asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės

MB "Beva ir Co"

2.

Stasys Doveika

Asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės

UAB „Propeleris“

3.

Antanas Katkus

Asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės

MB „Loranta“

4.

Jolanta Ada Januitienė

Bendruomeninės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos

UAB GARDMENA  PC

5.

Daiva Kvaukienė

Bendruomeninės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos

Akmenės r. socialinių paslaugų namai

6.

Justas Teišerskis

Bendruomeninės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos

Ventos regioninio parko direkcija

7.

Aromeda Laucienė

Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybės administracija

8.

Albinas Klimas

Akmenės rajono savivaldybė

AB ,,Naujasis kalcitas"

9.

Irina Mikulevič

Akmenės rajono savivaldybė

Naujosios Akmenės muzikos mokykla

Šaltinis: sudaryta  pagal  2015-11-26 visuotinio narių susirinkimo protokolą Nr. 2

2014-2020 m. laikotarpiu vienas iš investicinių Lietuvos regioninės politikos prioritetų yra bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. 2015 m. sausio 22 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu buvo patvirtintos Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklės, reglamentuojančios vietos veiklos grupių steigimą ir vietos plėtros strategijų rengimą bei prioritetines finansavimo sritis.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės steigimo iniciatyvos ėmėsi Akmenės rajono savivaldybė ir verslo įmonės bei nevyriausybinės organizacijos. Jau įvyko steigiamasis susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinti Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės įstatai ir paskirtas vadovas.

Naujosios Akmenės  miesto vietos veiklos grupė yra asociacija, vienijanti Naujosios Akmenės  mieste registruotus juridinius asmenis. Šiai dienai minėtai asociacijai priklauso Akmenės  rajono savivaldybė, Akmenės rajono verslininkų asociaciaja ir Naujosios Akmenės miesto bendruomenė. Asociacija yra atvira naujiems nariams ir užtikrina nediskriminuojančią jų priėmimo tvarką. Prašymo tapti asociacijos nariu formą rasite čia.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės tikslai:

 • Telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų Naujosios Akmenės miesto ekonominei, socialinei ir kultūrinei gerovei kelti;
 • Teikti pasiūlymus nacionalinėms ir vietinėms institucijoms dėl Naujosios Akmenės miesto plėtros planų ir priemonių kūrimo ir įgyvendinimo;
 • Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Naujosios Akmenės miesto plėtros strategijas ir projektus;
 • Bendradarbiauti su tarptautinėmis, nacionalinėmis ir vietinėmis institucijomis.

Šiuo metu Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė rengia Naujosios Akmenės miesto plėtros strategiją, kuria siekiama pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir padidinti socialinę bendruomenių integraciją, išnaudojant vietos valdžios, verslo ir bendruomenės ryšius.

Socialinės integracijos didinimas orientuotas į tokias veiklas:

 • Savanorių, dirbančių su socialinės rizikos asmenimis, mokymai;
 • Informacijos sklaida apie prieinamas socialines paslaugas, skirtas socialinės rizikos asmenims;
 • Tarpininkavimas teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos asmenims;
 • Pagalba namuose socialinės rizikos asmenims;
 • Socialinės rizikos asmenų savipagalbos grupių steigimas;
 • Kūrybinės partnerystės, skirtos spręsti socialines problemas;
 • Bendradarbiavimo tinklų, skirtų socialinėms problemoms spręsti, kūrimas.

Įsidarbinimo galimybių gerinimas apima tokias veiklas:

 • Bedarbių įtraukimas į darbo rinką per neformalųjį švietimą;
 • Bedarbių įtraukimas į darbo rinką per kultūrinę veiklą;
 • Tarpininkavimas įdarbinant;
 • Neformalios iniciatyvos, skatinančios verslų atsiradimą;
 • Bendradarbiavimo tinklų, skirtų užimtumui didinti, kūrimas.

Didžiausia galima projekto finansavimo dalis – 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tokios:

 • Patalpų nuomos išlaidos (iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų)
 • Baldų, įrangos, įrenginių įsigijimo, nuomos išlaidos
 • Transporto priemonių nuomos išlaidos
 • Kompiuterinės technikos, programinės įrangos įsigijimo, nuomos išlaidos
 • Trumpalaikio turto įsigijimo, nuomos išlaidos
 • Informacijos sklaidos priemonių rengimo, vykdymo išlaidos
 • Savanoriškos veiklos išlaidos
 • Projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos už laiką, dirbtą vykdant projekto veiklas
 • Projekto veiklas vykdančio personalo kelionių, dalyvavimo renginiuose išlaidos
 • Projekto veiklų dalyvių kelionių, dalyvavimo renginiuose išlaidos
 • Transporto priemonių, patalpų eksploatavimo išlaidos
 • Neformalaus profesinio mokymo paslaugų įsigijimo išlaidos
 • Neformalųjį profesinį mokymą vykdančio personalo darbo užmokesčio, atlygio fiziniams asmenims pagal paslaugų, autorines, kitas sutartis išlaidos
 • Mokymo priemonių įsigijimo išlaidos (iki 10 proc. neformaliam profesiniam mokymui numatytų tinkamų finansuoti išlaidų)
 • Mokinių kelionės į profesinio mokymo vietą ir atgal išlaidos
 • Mokinių maitinimo išlaidos
 • Projekto dalyvių privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo išlaidos
 • Darbdavio darbo vietoje patirtos praktinio darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje organizavimo išlaidos (iki 20 proc. darbdavio įdarbintiems asmenims mokamo darbo užmokesčio)
 • Projekto dalyviams reikalingų specialiųjų drabužių įsigijimo išlaidos

Galimi projektų pareiškėjai - viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, vykdantys veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje.

Galimi projektų partneriai - Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, vykdantys veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančiose teritorijose.Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-27 12:07:30 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021