2021 m. birželio 17 d., ketvirtadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Neįgaliems aktualūs klausimai
Spausdinti puslapio vidurį

Patvirtinta

Akmenės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2015 m. gruodžio  29 d. įsakymu Nr. A-708

(nauja redakcija Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus   2016 m. vasario 24 d.

įsakymu  Nr. A-73)

 

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ  2016 METŲ PROJEKTAMS  FINANSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

Eil.

Nr.

 

Projekto vykdytojo pavadinimas

       Iš viso

       eurų

                           Iš jų:

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Akmenės Viltis“

850

585

265

2.

Akmenės rajono neįgaliųjų draugija

1010

695

315

3.

Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendrija

1354

934

420

 

 

3214

2214

1000

Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas ir keitimas

 Darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis, neįgaliųjų pažymėjimus išduoda ir keičia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai.

Pensinio amžiaus asmenims, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis, neįgaliųjų pažymėjimus išduoda ir keičia Akmenės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius).

Neįgaliojo pažymėjimą Socialinės paramos skyrius (107 kabinetas)  išduoda asmeniui (arba jo sutuoktiniui, jo pilnamečiams vaikams, globėjui (rūpintojui) arba asmens įgaliotam atstovui, arba asmeniui atstovaujančiam gyvenamosios vietos seniūnijos socialiniam darbuotojui, pateikusiam šiuos dokumentus arba patvirtintas dokumentų originalų kopijas:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl neįgaliojo pažymėjimo išdavimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

2. 3 x 4 cm dydžio nuotrauką;

3. jeigu kreipiasi asmens globėjas (rūpintojas) – teismo nutartį dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo;

4. jeigu kreipiasi asmens įgaliotas asmuo – įgaliojimą;

5.  esant būtinumui -  kitus dokumentus (giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus ir pan.).

Pažymėjimas keičiamas, jeigu:

1. pažymėjimo gavėjas pakeičia vardą (vardus), pavardę;

2. senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;

3. pažymėjime yra netikslių įrašų;

4. pažymėjimas prarandamas.

Pažymėjimas keičiamas, išduodant naują pažymėjimą. Asmuo, norėdamas pakeisti pažymėjimą, Socialinės paramos skyriui pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą pakeisti pažymėjimą, nurodydamas keitimo priežastį. Jei pažymėjimo gavėjas nepateikia senojo pažymėjimo, tai pažymėjimo gavėjo prašyme turi būti nurodyta priežastis (-ys), dėl kurios (-ių) nepateiktas senasis pažymėjimas;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl neįgaliojo pažymėjimo keitimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

3. 3 x 4 cm dydžio nuotrauką.

Asmuo, praradęs pažymėjimą, turi nedelsdamas pranešti apie tai Socialinės paramos skyriui ir pateikti prašymą išduoti naują pažymėjimą. Gavęs naują pažymėjimą ir suradęs prarastąjį, asmuo privalo nedelsdamas grąžinti pastarąjį Socialinės paramos skyriui. Asmeniui pažymėjimas  keičiamas per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

Mokestis už pažymėjimo išdavimą ar keitimą nemokamas.

 Būsto pritaikymo žmonėms su negalia  programos vykdymas

Pagrindiniai būsto pritaikymą neįgaliesiems reglamentuojantys teisės aktai:

Neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos priemonių planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr.  A1-43 ,,Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos priemonių įgyvendinimo 2013–2015 metais plano patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 15-740).

Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašas (Žin., 2013, Nr. 34-1676), patvirtintas socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-137.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  direktoriaus 2013 m. balandžio 2 d. įsakymu  Nr. V-10 patvirtinti Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos pavyzdiniai nuostatai.

Teisės aktuose, reglamentuojančiuose būsto pritaikymą neįgaliesiems, nustatyti reikalavimai asmenims, kuriems gali būti pritaikomas būstas, ir reikalavimai pritaikomam būstui.

 Reikalavimai asmenims, kuriems gali būti pritaikomas būstas

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis– labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;

2. techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlis; neįgaliojo vežimėlis, skirtas paraplegikui (tetraplegikui); elektrinis vežimėlis, skuteris ar kito tipo neįgaliojo vežimėlis) – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;

3. kitų, nei nurodyta 2 punkte, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

 Reikalavimai pritaikomam būstui

Būsto teisinio statuso reikalavimai:

1. būstas turi būti asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;

2. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;

3. būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;

4. dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla;

5. naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;

6. būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;

7. būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą);

8. būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas);

9. būsto paskirtis turi būti gyvenamoji;

10. būstui pritaikyti neįgaliojo poreikiams nėra suteiktas valstybės remiamas būsto kreditas.

Prašymų pritaikyti būstą pateikimas:

Prašymus pritaikyti būstą, pateiktus iki einamųjų metų kovo 15 d., nustatyta tvarka nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija.

Pareiškėjas prašymą pateikia Savivaldybės administracijos seniūnijai pagal neįgaliojo, kuriam reikalingas būsto pritaikymas, deklaruotą gyvenamąją vietą. Prašyme nurodoma prašomo pritaikyti gyvenamojo būsto adresas ir būsto savininko vardas, pavardė, asmens kodas.

Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, arba tokiam asmeniui atstovaujantys asmenys – tėvai, vaikai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (toliau – pareiškėjas). Prašyme turi būti pažymėta, kad pareiškėjas sutinka leisti Savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu.

Būtina pateikti šiuos asmens teisę į būsto pritaikymą neįgaliajam patvirtinančius dokumentus:

1. neįgaliojo pažymėjimo kopiją;

2. išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgalusis yra pats įsigijęs techninės pagalbos neįgaliesiems priemones;

3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

4. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);

5. buto ar namo Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos (inventorinės bylos) kopiją;

6. būsto savininko rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra šio būsto savininkas, arba daugumos savininkų sutikimą, kai prašoma pritaikyti bendro naudojimo patalpas;

7. laisvos formos rašytinį pareiškėjo patvirtinimą, kad būstas nėra nuomojamas (išskyrus atvejį, kai prašoma pritaikyti socialinį būstą). Pareiškėjas šio patvirtinimo neteikia, jei jis yra prašomo pritaikyti būsto savininkas;

8. neįgalumo arba darbingumo lygio pažymos kopiją;

9. pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį kopiją;

10. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gauto šio centro turimo išrašo iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a) apie nustatytą techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikį kopiją arba galiojančios asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutarties kopiją;

11. išrašą iš Gyventojų registro apie deklaruotą neįgaliojo gyvenamąją vietą;

12. išrašą iš Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazės apie asmens, draudžiamo nustatytosiomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis (viena ar jų deriniu), kategoriją (apdraustojo kategorija);

13. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą, kuriame turi būti pateikti šie duomenys:

13.1. būsto adresas;

13.2. būsto savininkas (bendraturčiai, jei yra);

13.3. daiktinių teisių apribojimai (būsto areštas, įkeitimas, jei yra);

13.4. civilinės bylos dėl būsto teisinio statuso iškėlimo faktas (jei yra);

13.5. būsto mokestinė vertė, nustatyta masiniu nekilnojamojo turto vertinimo būdu;

13.6. naujo būsto statybos baigtumas (proc.);

13.7. statinio paskirtis;

14. valstybės žemę patikėjimo teise valdančio subjekto rašytinį sutikimą, kai numatomi būsto pritaikymo darbai valstybinėje žemėje, ant kurios pastatytas būstas.

 Kokiais atvejais prašymai nėra nagrinėjami?

1. Jei nustatoma, kad nepateikti reikiami dokumentai, ar dokumentuose pateikta informacija yra nepakankama, Savivaldybės administracija raštu kreipiasi į pareiškėją, nurodant, kokius trūkstamus dokumentus ar informaciją ir iki kada pareiškėjas privalo pateikti Savivaldybės administracijai. Jei pareiškėjas pakartotinai prašomų dokumentų ir informacijos nepateikia, prašymas toliau nenagrinėjamas.

2. Jeigu pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus nustatoma, kad asmuo ar prašomas pritaikyti būstas, ar prašomi atlikti būsto pritaikymo darbai neatitinka Bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimų nustatytų reikalavimų, prašymas pritaikyti būstą toliau nenagrinėjamas, Savivaldybės administracijos atsakingas darbuotojas pareiškėjui išsiunčia informaciją apie priimtą sprendimą, bei tokio sprendimo motyvus.

 Vieno būsto pritaikymo neįgaliajam išlaidoms dengti iš valstybės biudžeto gali būti skiriama ne didesnė kaip 148 bazinių socialinių išmokų dydžio suma. Apskaičiuojant maksimalią sumą, taikomas komisijos sprendimo tenkinti būsto pritaikymo neįgaliajam poreikį priėmimo dieną galiojantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas bazinės socialinės išmokos dydis.

Suaugusiam asmeniui būstas gali būti naujai pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatomas didesnis negu turėtas judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimas. Dėl pakartotinio būsto pritaikymo nepraėjus 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą dienos neįgaliesiems, kuriems buvo skirtas laiptų kopiklis arba kurių amžius prašymo pritaikyti būstą nagrinėjimo komisijos posėdyje dieną buvo nuo 7 iki 24 metų, tikslingumo sprendimą priima komisija.

 Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

 Techninės pagalbos priemonės suteikia galimybę neįgaliems žmonėms kompensuoti arba pakeisti prarastą funkciją, pristabdo ligos progresavimą, leidžia išvengti traumų, gyvenimas tampa pilnavertis ir nepriklausomas. Akmenės rajono socialinių paslaugų namai aprūpina neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis (neįgaliųjų vežimėliais, vaikštynėmis, ramentais, čiužiniais praguloms išvengti, lazdelėmis ir kt.), gautomis labdaros būdu ir iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių skyriaus. Techninėmis pagalbos priemonėmis aprūpinami asmenys savo gyvenamąją vietą deklaravę Akmenės rajono savivaldybėje, kuriems techninės pagalbos priemones rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai.

Teisę gauti techninės pagalbos neįgaliesiems priemones turi:

  • asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
  • asmenys, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis;
  • neįgalūs vaikai;
  • senyvo amžiaus asmenys;
  • asmenys, po ūmių traumų ar sužeidimų su akivaizdžiais neįgalumo požymiais, esantys sveikatos priežiūros stacionarioje įstaigoje arba medicininės reabilitacijos įstaigoje bei ambulatorinio gydymo ir reabilitacijos laikotarpiu.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namus techninės pagalbos priemones išduoda, neįgaliajam ar jam atstovaujančiam asmeniui pateikus šiuos dokumentus:

  1. Gydytojo išduotą  išrašą iš medicininių dokumentų (Forma 027a);
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. Neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą.

 Darbingo amžiaus asmenys ir moksleiviai už labdaros būdu įsigytus pažastinius ir alkūninius ramentus moka po 0,50 Lt už 1 vnt. už parą. Pageidaujantys gauti techninės pagalbos priemones pateikia šiuos dokumentus:

  1. Gydytojo išduotą  išrašą iš medicininių dokumentų (Forma 027a);
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 Funkcinė reguliuojama lova gali būti skiriama tik tiems asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Šie asmenys turi pateikti specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą bei sumokėti nustatytą vienkartinį mokestį, kuris šiuo metu yra 160 Lt. Asmenims, kurie funkcine lova naudojasi trumpiau negu vienerius metus, grąžinama 100 Lt, ųją grąžinant Akmenės rajono  pasinaudojus neilgiau nei metus, grąžinama 100 Lt.

 Daugiau informacijos apie neįgaliųjų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis galima rasti techninės pagalbos neįgaliesiems centro tinklapyje http://tpnc.lt/.Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-17 00:07:09 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021