2021 m. birželio 20 d., sekmadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Prašymai
Spausdinti puslapio vidurį

Bendrojo

 

Pažymos apie darbo stažą ir/arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir/arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

word

Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas savivaldybėje

word

Likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir pažymos apie priėmimą išdavimas

word

Civilinės metrikacijos

 

Vardo, pavardės keitimas

word

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

word

Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

word

Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas ar papildymas

word

Civilinės būklės akto įrašo išrašo išdavimas

word

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

word

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

word

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

word

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą

word

Santuokos nutraukimo registravimas

word

Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

word

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

word

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

word

Seniūnijos

 

Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas

word

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

word

Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.

word

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

word

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas.

word

Pažymos  gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

word

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

word

Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

word

Leidimo laidoti išdavimas

word

Gyvenamosios vietos deklaravimas

word

Pažymų  apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išlaidas išdavimas

word

Pažymų apie asmens deklaruotą išvykimą iš Lietuvos Respublikos išdavimas

word

Pažymų apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

word

Pažymų apie asmens palaidojimo vietą išdavimas

word

Pažymų apie šeimos sudėtį išdavimas

word

Socialinės paramos

 

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas

word

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

word

Globos (rūpybos) tikslinis priedas

word

Išmokos vaikui skyrimas

word

Išmoka įvaikinus vaiką

word

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

word

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

word

Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

word

Teisės į būsto šildymą išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nustatymas ir jų skyrimas

word

Laidojimo pašalpa

word

Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

word

Paramos mokinio reikmenims skyrimas

word

Socialinės pašalpos skyrimas

word

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

word

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

word

Pažymų išdavimas asmenims

word

Vienkartinės išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui skyrimas

word

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

word

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

word

Dokumentų rengimas tremtinio, politinio kalinio, nukentėjusio nuo okupacijų, Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo asmens teisiniam statusui gauti.

word

Būsto pritaikymas neįgaliojo poreikiams

word

Socialinių paslaugų skyrimas asmeniui (šeimai)

word

Dokumentų rengimas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją daugiavaikėms motinoms ir daugiavaikiams tėvams, išauginusiems 5 ir daugiau vaikų iki 8 metų ir gerai išauklėjusiems

word

 Statybos

 

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir(ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

word

Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

word

Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

word

Prašymo saugaus eismo klausimais nagrinėjimas

word

Švietimo, kultūros, sporto

 

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas

word

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas

word

Leidimo organizuoti renginį išdavimas

word

Leidimo organizuoti renginį dublikato išdavimas

word

Leidimo organizuoti renginį panaikinimas

word

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos

 

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

word

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas

word

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas

word

Sutarčių, reglamentų su valdytojais sudarymas dėl kultūros paveldo objektų apsaugos

word

Tarpininkavimas tarp asmenų ir Kultūros vertybių apsaugos departamento

word

Kultūros paveldo objekto esamos būklės patikrinimo akto surašymas

word

Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas

word

Teritorijų planavimo dokumentų derinimas teritorijų planavimo komisijoje

word

Teritorijų planavimo dokumentų registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre

word

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo sutarties pasirašymas

word

Topografinių ir inžinerinių planų derinimas

word

Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas

word

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas

word

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimas

word

Vietinio ūkio ir turto valdymo

 

Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

word

Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas

word

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

word

Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas

word

Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, dublikato išdavimas, patikslinimas ar panaikinimas

word

Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui

word

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas (patikslinimas), galiojimo sustabdymo panaikinimas arba panaikinimas

word

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, leidimo dublikato išdavimas, leidimo papildymas (patikslinimas), leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo panaikinimas

word

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas

word

Šilumos tiekimo licencijos keitimas

word

Šilumos tiekimo licencijos galiojimo panaikinimas

word

Šilumos tiekimo licencijos dublikato išdavimas

word

Valstybės paramos būstui įsigyti teikimas

word

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašų sudarymo paslaugos teikimas

word

Socialinio būsto nuomos paslaugos teikimas

word

Bendrijų ir namų, valdomų pagal jungtinės veiklos sutartis, rėmimas

word

Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą pateikimas

word

Licencijos ir licencijos dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo laiko pratęsimas. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo pratęsimas

word

word

word

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas

word

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis dublikato išdavimas

word

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis galiojimo sustabdymo panaikinimas

word

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, papildymas (patikslinimas).

word
Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. word
Paraiška dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijos išdavimo. word
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas.  word

Žemės ūkio ir kaimo plėtros

 

Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

word

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą

word

Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio

word 

Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas

word 

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas

word

Dalies banko palūkanų kompensavimas už ūkininkams suteiktus kreditus trumpalaikiam turtui, ilgalaikiams kreditams ir žemės ūkio paskirties žemei įsigyti

word

Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą

word

Paramos pagal 2014-2020 metų programos priemones administravimas ir konsultavimas

word

Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimas ir konsultavimas

word

Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų kompensavimas

word

Paraiškų ir prašymų pateikimas pagal Akmenės rajono savivaldybės kaimo bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programą

word

Ūkinių gyvūnų registravimas

word

Teisės ir personalo skyrius

 
Prašymas dėl remonto darbų word


Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-27 08:34:26 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021