2021 m. birželio 17 d., ketvirtadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Daugiabučiai
Spausdinti puslapio vidurį

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMŲ TVARKYMO TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. kovo 29 d. Nr. A- 162

Naujoji Akmenė

 

Vadovaudamasi Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių namų kiemų tvarkymo 2016–2025 m. programa, patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. spendimu Nr. T-75(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių namų kiemų tvarkymo 2016–2025 metų programos patvirtinimo“, Naujosios Akmenės V. Kudirkos g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. spendimu Nr. T-8 „Dėl Naujosios Akmenės V. Kudirkos g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“, atsižvelgdama į Objektų vertinimo komisijos, sudarytos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-188 „Dėl objektų vertinimo komisijos sudarymo“, 2019 m. vasario 26 d. posėdžio protokolą Nr. KPP-22:

1. T v i r t i n u:

1.1.  pridedamą 2019 m. Naujosios Akmenės prioritetinių teritorijų – V. Kudirkos  gatvės daugiabučių namų  kiemų tvarkymo schemą   (toliau – Schema);

1.2. Tvarkomų ar įrengiamų kiemų įvažiavimų ir pravažiuojamųjų dangų, lietaus nuotekų sistemų ir kitų inžinerinių tinklų, automobilių stovėjimo aikštelių, kiemuose esančių lietaus nuotekų, šaligatvių, žaliųjų zonų, komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių  sąrašą (toliau – Objektų sąrašas):

Eil. Nr.

Teritorija

 

Atliekami darbai

1.

Naujosios Akmenės V. Kudirkos g. 16, 20, 22 daugiabučių namų teritorija

pagal šiuo  įsakymu patvirtintą  schemą

2.

Ramučių g. 2 ir 3, Naujoji Akmenė

paviršinis lietaus vandens nuotekų surinkimas

3.

Ventos g. 14, Papilė

automobilių stovėjimo aikštelės praplėtimas

4.

Laižuvos g. 3, Akmenė

automobilių stovėjimo aikštelės praplėtimas, trinkelių takelio įrengimas, apšvietimas, paviršinis lietaus vandens nuotekų surinkimas

5.

Klykolių g. 40, Akmenė

paviršinis lietaus vandens nuotekų surinkimas

6.

Ventos g. 30, Venta

automobilių stovėjimo aikštelės praplėtimas, trinkelių takelio įrengimas, apšvietimas, paviršinis lietaus vandens nuotekų surinkimas

 2. P a v e d u  Informacinių technologijų skyriui per 10 darbo dienų paviešinti Savivaldybės interneto svetainėje Objektų sąrašą ir Schemą.

Administracijos direktorė                                                                                  Aromeda Laucienė

 

DĖL VŠĮ „AKMENĖS BŪSTAS“ VEIKLOS

Akmenės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsnių nustatyta tvarka, vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų (toliau – Namai) butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – Savininkai) apklausą raštu dėl Namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus VšĮ „Akmenės būstas“ (toliau – Administratorius) vykdomos veiklos.

Prašome Savininkus pateikti pagrįstus nusiskundimus dėl Administratoriaus veiklos, vykdant šias Namo administravimo funkcijas:

 1. Savininkų apskaitos duomenų, Namo techninės ir kitos dokumentacijos tvarkymas.
 2. Bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymas, jo papildymas arba keitimas.
 3. Techninės priežiūros organizavimas, avarijų lokalizavimas ir likvidavimas, Namui priskirto žemės sklypo priežiūra.
 4. Bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių darbų planų rengimas.
 5. Pasiūlymų rengimas dėl kaupiamųjų lėšų Namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti dydžio, jų naudojimas ir apskaita.
 6. Pasiūlymų dėl Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (modernizavimo) rengimas.
 7. Bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, Namo techninės priežiūros ir kitų su administruojamu Namu susijusių paslaugų pirkimų organizavimas.
 8. Sutarčių su šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) pasirašymas ir šių sutarčių vykdymas.
 9. Mėnesinių mokesčių ir įmokų apskaičiavimas, ir jų pateikimas Savininkams ir (ar) nuomininkams bei šių mokesčių apskaitos tvarkymas.
 10. Dalyvavimas viešai aptariant pasiūlymus keisti Namo patalpų paskirtį.
 11. Dalyvavimas įgyvendinant sprendimus dėl Namo ar atskirų butų, kitų patalpų šildymo būdo keitimo, karšto vandens ir šildymo sistemos rekonstravimo.
 12. Savininkų susirinkimų arba balsavimų raštu organizavimas.

Informuojame, kad nusiskundimu laikoma Jūsų pagrįsta informaciją apie Administratoriaus galimai nevykdomą (netinkamai vykdomą) veiklą, nurodytą 1–12 punktuose. Nusiskundimą galite pateikti Akmenės rajono savivaldybės administracijai raštu, užpildant laisvos formos prašymą, būtinai nurodant tikslų administruojamo Namo adresą ir savininko adresą bei kontaktus:

 1. Paštu: L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė LT-85132.
 2. El. paštu: info@akmene.lt; dalia.noraite@akmene.lt ir dale.straksiene@akmene.lt.
 3. Tiesiogiai raštą pateikiant į Akmenės rajono savivaldybės administracijos „Vieną langelį“.

Nusiskundimai telefonu nebus priimami.

Nusiskundimus raštu prašome pateikti iki š. m. vasario 28 d.

Nusiskundimo nepateikus, Akmenės rajono savivaldybės administracija laikysis nuomonės, kad skundų nėra.

 

Dėl kaupiamųjų lėšų

Akmenės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad remiantis 2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 390 Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“, įsigaliojo Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Vadovaujantis Aprašu visi daugiabučiai namai privalo kaupti lėšas namams atnaujinti dėl privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo (minimalus tarifas – 0,05 arba 0,03 Eur per mėn. už kv. m naudingojo ploto).

Nuoroda į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Aprašą:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/979a5830e82b11e4a4809231b4b55019


Informacija apie Akmenės rajono miestuose ir Papilės miestelyje, esančius  daugiabučius namus (trijų ir daugiau butų)

I. Informacija daugiabučių namų administravimo klausimais.

Bendrojo naudojimo objektų administravimo mokestis,  2016-10-13 T-187 (E)

Nuolatinės techninės priežiūros tarifai, 2017-12-28, Nr. T-253(E)

Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius sakymas „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“, 2014 m. birželio 2 d. Nr. A-422, pakeitimas 2014-09-01, A-633(E)

Dėl Akmenės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2014 m. balandžio 24 d., T-97;  pakeitimas 2014-08-28, T-183(E)

Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Akmenės rajone taisyklių patvirtinimo, 2014-09-25, T-195(E)

Daugiabučius namus administruoja viešoji įstaiga „Akmenės būstas“ http://www.akmenesbustas.lt

Administravimo nuostatai patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-28 įsakymu Nr. A-832 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo“ .

Daugiabučio namo kaupamiamojo įnašo mėnesinę įmoka, kuri skirta daugiabučio namo atnaujinimui, apskaičiuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-09 įsakymu Nr. D1-186 patvirtinta Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika (Žin., 2010, Nr. 31-1452) ir ji neturi būti didesnė kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimo Nr. 1725 (Žin., 2009, Nr. 156-7024, aktuali redakcija nuo 2013-08-04) 2.3 punkte (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria butų ir kitų patalpų savininkai).

Bendrojo naudojimo objektų administravimo mokestis nustatytas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. T-151 „Dėl namo bendrosios nuosavybės administravimo ir techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“, 1.1 punktas pakeistas 2013-04-25 sprendimu Nr. T-76;  pakeitimas 2014-08-28, T-178(E)

 Nuolatinės techninės priežiūros –Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. T-151 „Dėl namo bendrosios nuosavybės administravimo ir techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ (1.1 punktas pakeistas 2013-04-25 sprendimu Nr. T-76).

Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimas.

II. Daugiabučių namų savininkų bendrijos.

Atmintinė daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams

Daugiabučių namų bendrijų sąrašas 2015-01-01.

Informacija bendrijų steigimų klausimais patalpinta: http://www.bkagentura.lt/index.php?-1706678648. Bendrijos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2012, Nr. 50-2440) ir  bendrijos įstatais. Pavyzdiniai bendrijų įstatai (pridedami).

III. Jugtinė veikla.

Pavyzdinė daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutartis (Žin., 2012,  Nr. 141-7284). 

IV. Šilumos suvartojimas - 2019 m. balandis.


Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-08 14:38:10 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021