2020 m. birželio 5 d., penktadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo registravimo paslaugos teikimo aprašymas
Spausdinti puslapio vidurį
PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2012 m. balandžio 27 d.
įsakymu Nr. A-353
 

 

ASMENS VARDO, PAVARDĖS IR TAUTYBĖS KEITIMO REGISTRAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS NR. APA-36

 

Nr.
Pavadinimas
Aprašymo turinys
I. Informacija apie paslaugą
1.
Paslaugos pavadinimas
Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo registravimas
2.
Paslaugos esmės trumpas aprašymas
· Keisti vardą, pavardę ir tautybę turi teisę asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus, esant Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklėse numatytiems pagrindams (Žin., 2001, Nr. 56-2007; 2009, Nr. 123-5297; 2011, Nr. 161-7635)
· Nepilnamečio vaiko, kuriam yra suėję 3 mėnesiai, vardas gali būti keičiamas, jeigu turimas vardas neatitinka jo interesų, pavardė gali būti keičiama į vieno iš tėvų pavardę, pateikus kito tėvo rašytinį sutikimą ir vaiko, jeigu jam suėję 10 metų, rašytinį sutikimą (Žin., 2011, Nr. 161-7635)
· Jeigu patvirtinama išvada leisti pakeisti vardą, pavardę, tautybę, tačiau pareiškėjas per 6 mėnesius nuo pranešimo apie leidimą išsiuntimo dienos nesikreipia į Civilinės metrikacijos skyrių, leidimas netenka galios.
· Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (apostilė), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro arba konsulinio pareigūno. Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos patvirtinta civilinės metrikacijos skyriaus išvada dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, surašomas civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašas ir išduodamas liudijimas
3.
 
Paslaugos grupė pagal EU programinius dokumentus
 
4.
Paslaugos kategorija
 
5.
Paslaugos brandos lygis
1
6.
Paslaugos teikimo rezultatas
Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos patvirtinta civilinės metrikacijos skyriaus išvada dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, surašytas civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašas ir išduodamas liudijimas
7.
Paslaugos gavėjas
Prašymą teikiantys fiziniai asmenys
8.
Paslaugos gavėjo statusas
Fiziniai asmenys
9.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą
· Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804)
· Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2009, Nr. 103-4321)
· Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklės (Žin., 2001, Nr. 56-2007; 2008, Nr. 126-4823; 2011, Nr. 161-7635)
10.
Paslaugos teikimo procese dalyvauja
Gyventojų registro tarnyba
11.
Paslaugos suteikimo trukmė d. d. ir periodiškumas (pagal teisės aktus)
2 mėnesiai nuo prašymo pateikimo dienos. Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo sprendimu terminas gali būti pratęstas iki 4 mėnesių
II. Informacija apie įstaigą
12.
Įstaigos pavadinimas
Akmenės rajono savivaldybės administracija
13.
Adresas
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
14.
Informacinis telefonas
(8 425) 57 133
15.
Interneto svetainės adresas
www.akmene.lt
16.
El. paštas
info@akmene.lt
17.
Darbo laikas
· Pirmadienį – ketvirtadienį:
nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
· Penktadienį:
nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
· Šeštadienį:
nuo 9.00 val. iki 12.00 val.
18.
Įstaigos kodas
188719391
III. Paslaugos teikimas
19.
Paslaugos teikėjas
Akmenės rajono savivaldybės administracija, Civilinės metrikacijos skyrius
20.
Kontaktinis asmuo
Skyriaus vedėja Janina Kenstavičienė, tel. (8 425) 56 590, el. p.janina.kenstaviciene@akmene.lt
IV. Paslaugos inicijavimo ypatumai
21.
Paslaugos iniciavimo būdas
Nustatytos formos prašymo pateikimas (pridedama)
22.
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygis
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
23.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai, kuriuos turi gauti įstaiga (prašymą nagrinėjantis asmuo)
· Civilinės būklės aktų įrašai, kuriuose, gavus leidimą, būtų keičiamas vardas, pavardė, tautybė
· Deklaruota gyvenamoji vieta nustatoma remiantis Gyventojų registro duomenų bazės duomenimis (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, el. p. grt@vrm.lt)
24.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
· Prašymas pakeisti vardą, pavardę, tautybę (pildomas skyriuje)
· Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
· Dokumentai, pagrindžiantys prašymą keisti pavardę, tautybę
· Civilinės būklės aktų įrašų, kuriuose, gavus leidimą, būtų keičiamas vardas, pavardė, tautybė, įregistravimo liudijimų originalai
25.
Blankai arba formos, kurias reikia užpildyti, kad paslauga būtų suteikta
-
26.
Veiksmai, kurie turi būti atlikti, kad paslauga būtų suteikta
Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, per atstovą (pateikus atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir atstovo asmens tapatybės dokumentą) arba konsulinę įstaigą (prašymą pasirašiusio asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu). Prašymą pareiškėjas pateikia savo gyvenamosios vietos Civilinės metrikacijos įstaigai
V. Mokėjimai už paslaugas
27.
Gavėjas
Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
28.
Paslaugos kaina
42 Lt.
29.
Įmokos kodas
52832
30.
Gavėjo bankas
AB bankas „Swedbank“
31.
Sąskaitos numeris
LT247300010112394300
VI. Kiti duomenys
32.
Paslaugos teikimo sekos schema (šio aprašymo priedas)
Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo registravimo paslaugos teikimo sekos schema
Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo
registravimo paslaugos teikimo aprašymo priedas
ASMENS VARDO, PAVARDĖS IR TAUTYBĖS
KEITIMO REGISTRAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO
SEKOS SCHEMA NR. APA-36
 
 

 

Nr.
Žingsnio pavadinimas
Žingsnio aprašymas
1.
Asmens pateiktų dokumentų tikrinimas, registravimas, bylos užvedimas
· Priėmus prašymą patikrinama, ar prašyme pateikiama informacija atitinka pareiškėjo dokumentuose esančius duomenis, ar sutampa su Gyventojų registro duomenų bazės duomenimis
· Išaiškinamos vardo, pavardės, tautybės pakeitimo teisinės pasekmės ir pareiga sumokėti valstybės rinkliavą
2.
Formuojama ir tvirtinama išvada
Užvedama byla bei renkama reikiama informacija. Byla baigiama nustatytos formos išvada, kurią pasirašo Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas
3.
Siunčiamo dokumento procesas
Jei išvada yra teigiama, ji kartu su byla siunčiama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai.
4.
Išvados tvirtinimas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu įgaliotas valstybės tarnautojas tvirtina arba atsisako tvirtinti išvadą.
5.
Gaunamo dokumento procesas
Jeigu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsisako tvirtinti išvadą, per 5 darbo dienas pranešama Civilinės metrikacijos skyriui. Atsisakymas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka
6.
Civilinės būklės akto įrašo tvarkymas
Jei išvada yra patvirtinama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, toliau yra atliekami šie veiksmai:
· Patvirtinus išvadą, surašomas civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašas ir, pareiškėjui sumokėjus valstybės rinkliavą, išrašomas ir išduodamas vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimas, kuris įtraukiamas į Asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimų registracijos žurnalą 20. 31. Išduodami pakeisti civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimai
· Civilinės būklės akto įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašus pasirašo Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnysis specialistas ir vedėjas, jie patvirtinami antspaudu su Lietuvos valstybės herbu. Įrašai perskaitomi pareiškėjui
· Anksčiau išduoti liudijimai paimami, pažymimi kaip negaliojantys ir grąžinami pareiškėjui. Jeigu pareiškėjas atsisako atsiimti pažymėtus kaip negaliojančius pirmiau išduotus liudijimus, jie paimami ir sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka
· Vardo, pavardės, tautybės pakeitimo bylose surinkta medžiaga saugoma 10 metų byloje 20. 75. Civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai įtraukiami į Civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo registrą PR. Įrašai saugomi nuolat byloje 20. 52. Įrašų elektroninės versijos tiesioginės kreipties būdu siunčiamos Gyventojų registro tarnybai


Paskutinis atnaujinimas: 2013-08-29 21:52:02 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Birželis
    2020